SFS 2009:248 Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

090248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.;

utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identitets-

beteckning för juridiska personer m.fl. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fast-

ställas för

1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, han-

delsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,

2. erkänd arbetslöshetskassa, understödsförening och annan allmän in-

rättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,

3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan

mellan kommuner,

4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och
5. stiftelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185.

2 Senaste lydelse 2006:600.

SFS 2009:248

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.