SFS 1974:174

740174.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:174 Lag

Utkom f rån tr ycket

ideE�0itetsfoe�0eckning för juridiska personer m. fl.;

den 30 april 1974

utfärdad den 19 april 1974.

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen^.

1 § Identitetsbeteckning i numerisk form {organisationsnummer) skall

fastställas för

1. aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighets-

förening,

2. allmän försäkringskassa, erkänd arbetslöshetskassa, understödsför­

ening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning

står under offentlig tillsyn, samt

3. kommun, landstingskommun, församling, kyrldig samfällighet,

kommunalförbund samt annat organ för samverkan mellan kommuner.

2 § Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk person
än som avses i 1 § såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska

personen är registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar

detta. Organisationsnummer fastställes vidare för juridisk person som
ansöker därom.

Vad i första stycket sagts gäller i motsvarande mån i f råga om enkelt

bolag, partrederi samt utländskt företags filial i Sverige.

Organisationsnummer får icke fastställas för konkursbo.

3 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får för­
ordna att organisationsnummer skall fastställas för statlig myndighet.

4 § Organisationsnummer består av tio siffror av vilka den sista är

436

' Prop. 1974: 56, SkU 22, rskr 1 19.

¬

background image

kontrollsiffra. Tilldelat organisationsnummer får icke ändras eller ånyo

SFS 1974: 174

användas vid tilldelning av nu mmer.

5 § Riksskatteverket utfärdar anvisningar för och har tillsynen över

tilldelning av organisationsnummer. Hos verket föres register över till­
delade organisationsnummer.

6 § Talan mot beslut angående fastställande av organisationsnummer
föres hos riksskatteverket genom besvär. Mot riksskatteverkets beslut får

talan icke föras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975. Organisationsnummer be­

höver emellertid icke fastställas för handelsbolag eller ekonomisk för­
ening, som registrerats i handels- respektive föreningsregister före den

1 juli 1975, såvida bolaget eller föreningen icke tilldelats registrerings­

nummer för taxerings- eller avgiftsändamål.

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.