SFS 2019:783 Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. / SFS 2019:783 Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
SFS2019-783.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för

juridiska personer m.fl.

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identitets-
beteckning för juridiska personer m.fl. ska ha följande lydelse.

1 §2 Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fast-
ställas för

1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige,

handelsbolag, ekonomisk förening, samfällighetsförening, ömsesidigt för-
säkringsbolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag, försäkringsförening och
tjänstepensionsförening,

2. erkänd arbetslöshetskassa och annan allmän inrättning som enligt lag

eller annan författning står under offentlig tillsyn,

3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan

mellan kommuner,

4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och
5. stiftelse.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:161, bet. 2019/20:SkU5, rskr. 2019/20:46.

2 Senaste lydelse 2011:70.

SFS

2019:783

Publicerad
den

26 november 2019

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.