SFS 2004:576 Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. / SFS 2004:576 Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
040576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.;

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identitets-

beteckning för juridiska personer m.fl. skall ha följande lydelse.

1 §

2

Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) skall

fastställas för

1. aktiebolag, europabolag med säte i Sverige

,

handelsbolag, ekonomisk

förening och samfällighetsförening,

2. allmän försäkringskassa, erkänd arbetslöshetskassa, understödsfören-

ing och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står
under offentlig tillsyn,

3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan

mellan kommuner, och

4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar.

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.

2

Senaste lydelse 1999:936.

SFS 2004:576

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.