SFS 2006:600 Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. / SFS 2006:600 Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
060600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om iden-

titetsbeteckning för juridiska personer m.fl. skall ha följande lydelse.

1 §

2 Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) skall

fastställas för

1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, han-

delsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,

2. erkänd arbetslöshetskassa, understödsförening och annan allmän inrätt-

ning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,

3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan

mellan kommuner, och

4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar.

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

2 Senaste lydelse 2004:1253.

SFS 2006:600

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006