SFS 2003:648 Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. / SFS 2003:648 Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
030648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1974:174) om iden-

titetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

dels att i 5 § ordet ⬝Riksskatteverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Skatteverket⬝,
dels att 6 § skall ha följande lydelse.

6 § Beslut angående fastställande av organisationsnummer överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. �ldre föreskrifter i 6 § gäller

fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdan-
det. Vad som sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

SFS 2003:648

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.