SFS 2004:805 Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

040805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identi-

tetsbeteckning för juridiska personer m.fl. skall ha följande lydelse.

1 §

2

Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) skall

fastställas för

1. aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsfören-

ing,

2. erkänd arbetslöshetskassa, understödsförening och annan allmän inrätt-

ning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,

3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan

mellan kommuner, och

4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 1999:936.

SFS 2004:805

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.