SFS 1999:936 Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

990936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identitets-

beteckning för juridiska personer m.fl. skall ha följande lydelse.

1 §

Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) skall

fastställas för

1. aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsfören-

ing,

2. allmän försäkringskassa, erkänd arbetslöshetskassa, understödsförening

och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under
offentlig tillsyn,

3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan

mellan kommuner, och

4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.

SFS 1999:936

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.