SFS 2004:1253 Lag om ändring i lagen (2004:805) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

041253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:805) om ändring i lagen
(1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska
personer m.fl.;

utfärdad den 9 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identi-

tetsbeteckning för juridiska personer m.fl. i stället för dess lydelse enligt la-
gen (2004:805) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1 §

Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) skall

fastställas för

1. aktiebolag, europabolag med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk

förening och samfällighetsförening,

2. erkänd arbetslöshetskassa, understödsförening och annan allmän inrätt-

ning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,

3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan

mellan kommuner, och

4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2004/05:SkU13, rskr. 2004/05:76.

SFS 2004:1253

Utkom från trycket
den 17 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.