SFS 2004:1253 Lag om ändring i lagen (2004:805) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. / SFS 2004:1253 Lag om ändring i lagen (2004:805) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
041253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:805) om ändring i lagen
(1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska
personer m.fl.;

utfärdad den 9 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identi-

tetsbeteckning för juridiska personer m.fl. i stället för dess lydelse enligt la-
gen (2004:805) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1 §

Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) skall

fastställas för

1. aktiebolag, europabolag med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk

förening och samfällighetsförening,

2. erkänd arbetslöshetskassa, understödsförening och annan allmän inrätt-

ning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,

3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan

mellan kommuner, och

4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2004/05:SkU13, rskr. 2004/05:76.

SFS 2004:1253

Utkom från trycket
den 17 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004