SFS 2011:70 Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

110070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.;

utfärdad den 27 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska

fastställas för

1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige,

handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,

2. erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan allmän

inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,

3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan

mellan kommuner,

4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och
5. stiftelse.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.

2 Senaste lydelse 2009:248.

SFS 2011:70

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.