Lag (1975:417) om sambruksföreningar

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1975:417
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1660
Länk: Länk till register

SFS nr:

1975:417
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1975-05-29
Ändrad: t.o.m. SFS

2018:1660
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Allmänna bestämmelser

1 §   Ekonomisk förening med ändamål att driva jordbruk eller trädgårdsnäring för medlemmarnas gemensamma räkning kan registreras som sambruksförening.

Sambruksförening får driva även annan verksamhet än sådan som avses i första stycket, om denna andra verksamhet har samband med föreningens ändamål.

2 §   För en sambruksförenings skyldigheter får endast föreningens tillgångar tas i anspråk. De fordringar på medlemsinsatser och medlemsavgifter som har förfallit till betalning ska räknas in i tillgångarna. Lag (2018:711).

Bildandet av en sambruksförening

3 §   En sambruksförening ska ha minst tre medlemmar. Föreningen ska också ha stadgar.

Av 12 och 14 §§ följer att en sambruksförening ska ha en styrelse och minst en revisor.

Bestämmelserna i 2 kap. och 3 kap. 4-8 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om sambruksföreningar. Lag (2018:711).

4 §   En sambruksförenings stadgar ska innehålla följande uppgifter:
   1. föreningens företagsnamn,
   2. vilken verksamhet föreningen ska bedriva,
   3. på vilken ort i Sverige föreningens styrelse ska ha sitt säte,
   4. hur stor den obligatoriska insatsen ska vara och hur insatsen ska fullgöras,
   5. om regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgifter till föreningen ska förekomma, avgifternas belopp eller det högsta belopp till vilket de får bestämmas,
   6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,
   7. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,
   8. hur en föreningsstämma ska sammankallas,
   9. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,
   10. de värderingsgrunder som ska tillämpas när föreningen ska lösa in en medlems andel,
   11. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och
   12. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses. Lag (2018:1660).

5 §   Har upphävts genom lag (2018:711).

5 a §   Bestämmelsen i 1 kap. 15 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.
Lag (2018:711).

Föreningens medlemmar m.m.

6 §   Bestämmelserna i 4 kap. 1 §, 2 § första stycket och 4, 5 och 7-11 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Vid tillämpningen av bestämmelserna ska dock hänvisningen i 4 kap. 5 § till 10 kap. 11-13 och 15 §§ och 13 kap. 2 § i stället avse 9 § i denna lag.

En ansökan om att bli medlem i föreningen ska prövas av föreningsstämman, om något annat inte har bestämts i stadgarna. Lag (2018:711).

7 §   Har upphävts genom lag (2018:711).

8 §   Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Förteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen.

Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om
   1. varje medlems namn och postadress,
   2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen,
   3. det antal medlemsinsatser som medlemmen deltar med i föreningen, och
   4. det sammanlagda beloppet inbetalda medlemsinsatser enligt den senast fastställda balansräkningen.

Medlemsförteckningen kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. Den kan också föras med automatiserad behandling eller på annat liknande sätt.

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. Om förteckningen förs med automatiserad behandling, ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos föreningen ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen. Lag (2016:110).

8 a §   Medlemsförteckningen ska upprättas så snart föreningen har bildats.

När en ny medlem har gått in i föreningen, ska uppgifter enligt 8 § andra stycket 1-3 utan dröjsmål antecknas i medlemsförteckningen.

Om en medlem eller någon annan behörig person anmäler att ett förhållande som har angetts i medlemsförteckningen har ändrats, ska ändringen utan dröjsmål antecknas i förteckningen. Vid en medlems avgång ska också tidpunkten för avgången antecknas. Lag (2016:110).

8 b §   Bestämmelserna om medlemsförteckningen i 5 kap. 6-8 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Lag (2018:711).

Lösen av andelar

9 §   När någon har upphört att vara medlem i föreningen, är föreningen skyldig att sex månader därefter lösa hans eller hennes andel.

Bestämmelserna i 10 kap. 12 § och 15 § lagen (2018:672 om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Vid tillämpningen av bestämmelserna ska hänvisningarna till 10 kap. 11 § i den lagen i stället avse första stycket i denna paragraf.

Om en förenings stadgar innehåller en inskränkning av rätten enligt första stycket eller 10 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar för någon som har upphört att vara medlem i föreningen, ska detta gälla utom i de fall som avses i 3 kap. 7 § samma lag. Lag (2018:711).

9 a §   Bestämmelserna om återbetalning av medlemsinsatser i 10 kap. 14 och 17-19 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Det som sägs där om insats ska i stället avse lösenbelopp för medlems andel. Lag (2018:711).

10 §   I stadgarna kan intagas förbehåll att föreningen skall ha rätt att lösa andel som övergår till ny ägare. Finnes sådant förbehåll skall i stadgarna anges inom vilken tid lösningsrätten skall göras gällande hos förvärvaren samt inom vilken tid ersättningen skall betalas. Lag (1987:671).

11 §   Tvist om rätt att inträda som medlem i förening samt om rätt till lösen av andel och om lösenbeloppets storlek prövas av tre skiljemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän, om ej annat har bestämts i stadgarna.

Kostnaderna för skiljeförfarandet skall bäras av föreningen, om ej skiljemännen av särskilda skäl ålägger föreningens motpart att helt eller delvis svara för dessa kostnader. Lag (1987:671).

Föreningens ledning

12 §   Bestämmelserna i 7 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar med följande undantag:
   1. Styrelsen består av en eller flera ledamöter.
   2. Styrelsen får inte tillsättas på något annat sätt än genom val på föreningsstämman.
   3. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte.

Första stycket 2 gäller inte arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (2018:711).

Föreningsstämman

13 §   Bestämmelserna om föreningsstämman i 6 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruks-föreningar med följande undantag:
   1. Avsteg får inte göras i stadgarna från bestämmelsen i 6 kap. 3 § första stycket om att varje medlem har en röst.
   2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.
   3. Hänvisningen i 6 kap. 36 § andra stycket till 10 kap. ska i stället avse 9 § i denna lag. Lag (2018:711).

Revision och särskild granskning samt redovisning

14 §   Bestämmelserna i 8 och 9 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Bestämmelser om bokföring och annan redovisning finns i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2018:711).

Värdeöverföringar från föreningen, m.m.

15 §   Bestämmelserna om värdeöverföringar från föreningen och om vinstutdelning och viss annan användning av föreningens egendom i 12-15 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.
Lag (2018:711).

Likvidation och upplösning

16 §   Bestämmelserna i 17 och 18 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Det som föreskrivs i 17 kap. 3 § 3 och 16 § första stycket 4 för det fall antalet föreningsmedlemmar har blivit mindre än tre, ska i en sambruksförening tillämpas om antalet medlemmar har blivit mindre än tre och ett tillräckligt antal medlemmar inte har inträtt inom ett år och Bolagsverket inte heller har funnit särskilda skäl för att medge att föreningens verksamhet ändå får fortsätta. Lag (2018:711).

Skadestånd m.m.

17 §   Bestämmelserna i 21 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.
Lag (2018:711).

Föreningens företagsnamn

18 §   En sambruksförenings företagsnamn ska innehålla ordet sambruksförening.

En sambruksförenings företagsnamn får inte innehålla ordet bolag eller något annat ord som kan leda till missförståndet att det är ett bolag som innehar företagsnamnet.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket registrerade företagsnamn för föreningar i samma län som är bestående. För registrering av en sambruksförenings företagsnamn gäller i övrigt lagen (2018:1653) om företagsnamn.

Bestämmelserna i 20 kap. 4 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.
Lag (2018:1660).

Registrering m.m.

19 §   Bestämmelserna i 19 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om sambruksföreningens företagsnamn på grund av 18 § tredje stycket i denna lag inte får föras in i Bolagsverkets register.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar ska göras i en särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 19 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

Bolagsverkets beslut enligt 16 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:1660).

Straff och vite

20 §   Bestämmelserna om straff och vite i 22 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Hänvisningarna i 22 kap. 1 § till 5 kap. 1-5 §§ ska då i stället avse 8 och 8 a §§ i denna lag. Lag (2018:711).

21 §   Har upphävts genom lag (1987:671).

22 §   Har upphävts genom lag (1987:671).

23 §   Har upphävts genom lag (1987:671).

24 §   Har upphävts genom lag (1987:671).

25 §   Har upphävts genom lag (1987:671).


Övergångsbestämmelser

1975:417
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976, då lagen (1948:218) om sambruksföreningar upphör att gälla. Den gamla lagen skall dock fortfarande tillämpas på sambruksförening som är registrerad enligt den lagen.
   2. På föreningssammanträde enligt den gamla lagen kan i den ordning som anges i 47 § första stycket nämnda lag beslutas att föreningen skall ombildas till sambruksförening enligt den nya lagen. Beslutas sådan ombildning, skall styrelse utses och nya stadgar antagas.

När sambruksförening som har ombildats enligt första stycket registrerats, skall den anses ha övertagit den tidigare föreningens samtliga tillgångar och förpliktelser.
   3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

1987:671
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
   2. Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman som har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant beslut skall ske enligt äldre bestämmelser.
   3. En likvidation skall genomföras enligt äldre bestämmelser, om likvidator har utsetts före utgången av december 1987.
   4. Redan från och med dagen för utfärdandet av denna lag får föreningsstämman med tillämpning av bestämmelserna om majoritetskrav i 7 kap. 14 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar besluta sådana ändringar i stadgarna som behövs för att stadgarna skall stämma överens med denna lag. Beslutet skall gälla från och med den 1 januari 1988.
   5. Om en sambruksförenings stadgar efter utgången av december 1987 strider mot denna lag, skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag till föreningsstämman om ändring av stadgarna till överensstämmelse med den nya lagen.

1992:1453
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
   2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyndighet, dock längst fram till den 1 januari 1995.
Regeringen bestämmer vid vilken tidpunkt varje länsstyrelses föreningsregister skall överföras till Patent- och registreringsverket.
Fram till den tidpunkt då sådan överföring sker gäller 18 och 19 §§ i sin äldre lydelse.

1995:37

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1999:1087

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

2003:870
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
   2. I fråga om ärenden enligt 16 § som har inletts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

2006:866
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
   2. Den som har utsetts till revisor i en sambruksförening före ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 8 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar inte längre ensam kan vara revisor i föreningen får ändå kvarstå som revisor till utgången av den första föreningsstämma som hålls efter utgången av år 2008.

2016:110
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
   2. Bestämmelsen i 8 § andra stycket 2 om att medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen tillämpas inte om medlemmen har förts in i medlemsförteckningen före ikraftträdandet.
   3. Vid registrering och verkställande av ett föreningsstämmobeslut som har fattats före lagens ikraftträdande samt vid talan mot ett sådant beslut gäller äldre bestämmelser.
   4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om värdeöverföring från föreningen och avsättning till reservfond, om beräkningen ska grunda sig på en årsredovisning som har upprättats före ikraftträdandet.
   5. Äldre bestämmelser om dispens gäller om en förening före lagens ikraftträdande har ansökt om tillstånd att få sätta ner reservfonden för annat ändamål än täckning av förlust.

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.