SFS 2013:430 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1975:417) om sambruksföreningar / SFS 2013:430 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar
130430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:417) om
sambruksföreningar;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (1975:417) om sam-

bruksföreningar ska ha följande lydelse.

20 §

2

Bestämmelserna i 16 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska före-

ningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Hänvisning-
arna i 16 kap. 1 § till 3 kap. 6 § och 14 kap. 3 § ska därvid avse 8 § respektive
18 § fjärde stycket denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

2 Senaste lydelse 2008:93.

SFS 2013:430

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.