SFS 1975:417

750417.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

t ..(

I'l

SFS 1975:417 Lag

utkom f rån tr ycket om sambriiksföremngar;

den 17 juni 1975

utfärdad den 29 maj 1975.

.i

(

\

ii

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Ekonomisk förening med ändamål att driva jordbruk eller träd­

gårdsnäring för medlemmarnas gemensamma räkning kan registreras

som sambruksförening.

Sambruksförening får driva även annan verksamhet än sådan som

avses i första stycket, om denna andra verksamhet har samband med
föreningens ändamål.

2 § Bestämmelserna i 2�4 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska för­

eningar äger motsvarande tillämpning i fråga om sambruksförening.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksförening skall ske i en

särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 4 § lagen om

ekonomiska föreningar.

Stadgar och firma m. m.

3 § För att sambruksförening skall få registreras fordras att förening­

en har minst tre medlemmar och att den har antagit stadgar och utsett
styrelse och revisorer.

4 § Sambruksförenings stadgar skall ange

1. föreningens firma,
2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
3. den ort inom riket där föreningens styrelse skall ha sitt säte,

4. den insats med vilken varje medlem skall deltaga i föreningen

och hur insatserna skall göras,

5. om regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende

avgifter till föreningen skall förekomma, avgiftemas belopp eller

det högsta belopp vartill de får bestämmas,

6. antalet styrelseledamöter och revisorer, tiden för deras uppdrag

och, om suppleanter skall finnas, motsvarande uppgifter beträf­

fande dem,

7. föreningens räkenskapsår,
8. hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas och tiden för

sådan stämma,

9. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och

andra meddelanden till medlemmarna skall tillställas dem samt
den tid före stämma då föreskrivna kallelseåtgärder senast skall
vara vidtagna,

10. de värderingsgrunder som skall tillämpas när förening skall in­

lösa medlems andel,

814

1 Prop. 1975; 70, JoU 15, rskr 182.

¬

background image

11. de grunder enligt vilka föreningen skall förfoga över uppkom-

SFS 1975: 417

men vinst och hur det skall förfaras med föreningens behållna

tillgångar vid dess upplösning.

5 § Sambruksförenings firma skall innehålla ordet sambruksförening.

Sambruksförenings firma får ej innehålla ordet bolag eller annat ord

som kan föranled a till a ntagande att firman innehas av ett bolag.

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen förut

registrerade och ännu bestående föreningsfirmor. För registrering av

sambruksförenings firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firma­

lagen (1974: 156).

Annan än sambruksförening får ej i sin firma eller annars vid beteck­

ning av rörelsen anv ända ordet sambruksförening.

6 § Bestämmelserna i 8 och 9 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om sambruksförening.

Härvid skall hänvisningen i 8 § tredje stycket till 5 § avse 3 § denna lag.

Medlemsförteclming

7 § Genom styrelsens försorg skall föras förteckning över sambruks­

föreningens medlemmar. Förteckning kan bestå av betryggande lös­
blads- eller kortsystem.

Förteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans full­

ständiga namn och hemvist och om den insats med vilken han deltager
i föreningen. Dessutom skall förteckningen innehålla uppgift om sam­

manlagda beloppet inbetalda insatser enligt senast fastställda balans­

räkning.

Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill taga

del av den. Medlem har rätt att på begäran få skriftlig uppgift av för­

eningen om medlemskapet och den insats som han har gjort.

Medlems intagande och avgång m. m.

8 § Bestämmelserna i 11 § första stycket, 12 och 13 §§ lagen (1951:
308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga

om sambruksförening. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall dock
iakttagas att hänvisningen i 13 § till 16 § skall avse 10 § denna lag.

Fråga om antagande av medlem prövas av föreningsstämma, om ej

annat har bestämts i stadgarna.

9 § Medlem får uppsäga sig till utträde ur föreningen. I stadgarna

kan intagas förbehåll att uppsägning ej får ske förrän viss tid efter in­
trädet.

Bestämmelserna i 14 § andra stycket och 15 § lagen (1951: 308) om

ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruks­

förening.

10 § När medlem har avgått ur föreningen, är föreningen skyldig att

sex månader därefter lösa hans andel.

Bestämmelserna i 16 § 1 mom. andra stycket och 2 mom. lagen

(1951: 308) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga

815

¬

background image

SFS 1975: 417

om sambruksförening. Därvid skall vad som där sägs om insats i stället

avse lösenbelopp för medlems andel.

Innehåller förenings stadgar inskränkning i avgående medlems rätt

enligt första stycket eller 16 § 1 mom. andra stycket lagen om ekono­

miska föreningar, skall detta gälla utom i fall som avses i 68 § andra

stycket samma lag.

11 § I stadgarna kan intagas förbehåll att föreningen skall ha rätt att

lösa andel som övergår till ny ägare. Finnes sådant förbehåll skall i

stadgarna anges inom vilken tid lösningsrätten skall göras gällande hos

förvärvaren samt inom vilken tid ersättni ngen skall betalas.

12 § Tvist om rätt att inträda som medlem i förening samt om rätt till

lösen av andel och om lösenbeloppets storlek prövas av tre skiljemän

enligt lagen (1929: 145) om skiljemän, om ej annat har bestämts i stad­
garna.

Kostnaderna för skiljeförfarandet skall bäras av föreningen, om ej

skiljemännen av särskilda skäl ålägger föreningens motpart att helt

eller delvis svara för dessa kostnader.

Heservfond och vinstutdelning m. m.

13 § Bestämmelserna i 1 7 §, 18 § första stycket, 19 och 20 §§ lagen

(1951:308) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga

om sambruksförening. Härvid skall hänvisningen i 18 § första stycket

till 16 § 1 mom. avse 10 § denna lag.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i 17 § 1 mom. lagen om eko­

nomiska föreningar skall i fråga om sambruksförening bland skulderna

ej inräknas gäld för vilken föreningen har lämnat säkerhet av panträtt

på grundval av inteckning i jordbruksfastighet inom sextio procent av

det senast fastställda taxeringsvärdet. Vad som har sagts nu gäller i till­
lämpliga delar i fråga om annan egendom, vilken enligt bestämmelse

som meddelas av regeringen får anses erbjuda motsvarande säkerhet.

Vad i 17 § 2 mom. lagen om ekonomiska föreningar sägs beträffande

belopp, som har tagits upp under rubriken Avsatt till pensioner, skall i

fråga om sambruksförening gälla även i den mån sådant belopp täckes

av kreditförsäkring i svensk försäk ringsanstalt eller utländsk försäkrings­

anstalt som har rätt att driva rörelse här i riket.

Styrelse och firmafeckning

14 § Bestämmelserna i 21�37 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska

föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om sambruksförening

med följande avvikelser.

1. Styrelsen består av en eller flera ledamöter.

2. Styrelsen får ej tillsättas i annan ordning än genom val på för­

eningsstämma.

Styrelsens årsredovisning samt revision

15 § Bestämmelserna i 38�51 §§ lagen (19'i 1:308) om ekonomiska

föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksförening. Vad

O J O

¬

background image

~'öj'

som i 43 § 1 mom. första stycket sägs om insatsbelopp skall i stället

SFS 1975: 417

avse lösenbelopp för medlems andel.

Föreningsstämma

16 § Bestämmelserna i 52�61 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksförening. I stad­
garna får dock ej göras avsteg från bestämmelsen i 56 § första stycket 1

att varje medlem äger en röst. Vidare kan medlems rösträtt utövas av

medlemmens make som ombud, även om denne ej är medlem i för­
eningen, såvida ej annat har bestämts i stadgarna.

Talan mot styrelseledamot, revisor, föreningsmedlem eller röstberättigad

17 § Bestämmelserna i 63�66 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om sambruksförening.

�ndring av sambruksförenings stadgar

18 § Bestämmelserna i 67 och 68 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksförening. Vid

tillämpningen av bestämmelserna skall iakttagas att hänvisningen i para­

graferna till 16 § 1 mom. skall avse 10 § denna lag.

Talan mot föreningsstämmobeslut

19 § Bestämmelserna i 69 § lagen (1951: 308) om ekonomiska för­

eningar äger motsvarande tillämpning i fråga om sambruksförening.

Likvidation och upplösning

20 § Bestämmelserna i 70�95 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska
föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om sambruksförening.
Vad i 7 1 och 75 §§ föreskrives för det fall antalet föreningsmedlemmar
har nedgått under det i 5 § föreskrivna lägsta antalet skall i sambruks­
förening tillämpas, om antalet medlemmar har nedgått under tre och till­

räckligt antal medlemmar ej har inträtt inom ett år samt länsstyrelsen

ej heller f unnit särskilda skäl medgiva, att föreningens verksamhet ändå

får fortsätta.

Registrering

21 § Bestämmelserna i 99�105 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska
föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om sambruksförening.

Härvid skall hänvisningen i 100 § femte stycket till 7 § tredje stycket

avse 5 § tredje stycket denna lag.

Besvär

22 § Bestämmelserna i 105 a § lagen (1951: 308) om ekonomiska för­
eningar äger motsvarande tillämpning i fråga om sambruksförening.

817

52-SFS 1975

¬

background image

SFS 1975; 417

Skadestånd

il;

23 § Bestämmelserna i 106�109 §§ lagen (1951; 308) om ekonomiska
föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om sambruksförening.

Straffbestämmelser

24 § Bestämmelserna i 110�112 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksförening. Vid

f

tillämpningen av bestämmelserna skall iakttagas att hänvisningen i

(

110 § 7 till 7 § fjärde stycket skall avse 5 § fjärde stycket denna lag.

�r gärning som avses i första stycket belagd med straff i brottsbalken,

domes ej till ansvar enligt denna lag.

Särskilda bestämmelser
25 § Bestämmelserna i 114�116 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska

föreningar äger motsvarande tillämpning i fråga om sambruksförening.

�vergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976, då lagen (1948: 218)

om sambruksföreningar upphör att gälla. Den gamla lagen skall dock
fortfarande tillämpas på sambruksförening som är registrerad enligt

den lagen.

2. På föreningssammanträde enligt den gamla lagen kan i den ord­

ning som anges i 47 § första stycket nämnda lag beslutas att föreningen

skall ombildas till sambruksförening enligt den nya lagen. Beslutas så­

dan ombildning, skall styrelse utses och nya stadgar antagas.

När sambruksförening som har ombildats enligt första stycket regi­

strerats, skall den anses ha övertagit den tidigare föreningens samtliga

tillgångar och föipliktelser.

3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya

bestämmelsen.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

SVANTE LUNDKVIST

(J ordbruksdepartementet)

818

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.