SFS 1980:1110

801110.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:1110 Lag

Utkom från trycket

0^1 ändring i lagen (197 5:417) om sambruksföreningar;

den 9 januari 1981

utfärdad den I i dec ember 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 § lagen (1975:417) om sam­

bruksföreningar skall ha nedan angivna lydelse.

15 § Bestämmelserna i 3 8-51 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska för­
eningar gäller i tillämpliga d elar i fråga om sambruksförening. Vad som

sägs i 43 § an dra stycket om insatsbelopp skall i stället avse lösenbelopp
för medlems andel. Sambruksföreningar är inte skyldiga att upprätta finan­
sieringsanalys, koncernredovisning eller delårsrapport eller att utse aukto­

riserad revisor.

1. Denna lag tr äder i kraft den 1 Juli 198 1.

2. De nya be stämmelserna i 46 § 1 mom. tredje stycket samt 49 § första

stycket lagen (1951; 308) om ekonomiska föreningar tillämpas i fråga om
sambruksförening från och med första ordinarie föreningsstämma som

hålls efter den 30 juni 1981. Til l dess tillämpas i stället motsvarande äldre
bestämmelser.

3. �&rsredovisningar skall efter den 30 juni 1981 uppr ättas enligt lagen

om ek onomiska föreningar i dess nya lydelse. För räkenskapsår som har
börjat löpa f öre den 1 juli 198 1 får sådan redovisning dock upprättas enligt

äldre bestämmelser.

4. Bestämmelserna i punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen

(1980:1105) om ändring i lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar till-

lämpas även i fråga om samb ruksföreningar.

På regeringen s vägnar

ANDERS DAHLGREN

Olof Köhl

(Jordbruksdepartementet)

2100

Prop. 1979/80:144. LU 1980/81:4. rskr J980/8I: 39,

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.