SFS 1987:1253

871253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1253

om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar;

utkom från trycket

den 30 december 1987

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 och 12 §§ lagen (1975:4 17) om

sambruksföreningar^ skall ha följande lydelse.

4 § Sambruksförenings stadgar skall ange

1. föreningens firma,
2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,

3. den ort inom riket där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
4. den insats med vilken varje medlem skall delt aga i föreningen och hur

insatserna skall göras,

5. om regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgif­

ter ti ll fören ingen skall förekomma, avgifternas belopp eller det högsta

belopp vartill de får bestämmas,

6. antalet styrelseledamöter och revisorer, tiden för deras uppdrag och,

om suppleanter skall finnas, motsvarande uppgifter beträffande dem,

7. föreningens räkenskapsår,
8. hur ofta ordinar ie föreningsstämma skall hållas och tiden för sådan

stämma,

I Prop, 1987/88; 10, AU 1 0, rskr. 103.

Lagen omtryckt 1 987:671,

3711

¬

background image

SFS 1987:1253

9. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra

meddelanden till medlemmarna skall tillställas dem samt den tid före

stämma då föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna,

10. de värderingsgrunder som skall tillämpas när förening skall inlösa

medlems andel,

11. de grunder enligt vilka föreningen skall förfoga över uppkommen

vinst och hur det skall förfaras med föreningens behållna tillgångar vid

dess upplösning.

Bestämmelserna i första stycket 6 gäller inte arbetstagarrepresentanter

som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styre lserepresentation för de

privatanställda.

12

Bestämmelserna i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska för­

eningar gäller i fråga om sambruksföreningar med följande undantag.

1. Styrelsen består av en eller flera ledamöter.
2. Styrelsen får ej tillsättas i annan ordning än genom val på förenings­

stämma.

3. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte.

Bestämmelserna i första stycket 2 gäller inte arbetstagarrepresentanter

som har utsetts enligt lagen (1987 : 1245) om sty relserepresentation för de

privatanställda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Senaste lydelse 198 7:671.

f

t

s:*

'j.\

L',,.

i X

i, i:

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.