SFS 1992:1453

921453.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1453 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 lagcn (1975:417) om sambruksföreningar;

den 29 december 1992

Utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 och 19 §§ lagen (1975; 417) om

sambruksföreningar^ skall ha följande lydelse.

18 § Sambruksförenings firma skall innehålla ordet "sambruksför­

ening". tea

Sambruksförenings firma får ej innehålla ordet "bolag" eller annat ord

som kan föranleda till antagande att firman innehas av ett bolag.

Finnan skall tydligt skilja sig från andra hos Patent- och registrerings­

verket förut registrerade och ännu bestående föreningsfirmor med säte i

samma län. För registrering av sambruksförenings firma gäller i övrigt

bestämmelserna i firmalagen (1974:156).

Annan än sambruksförening får ej i sin firma eller annars vid beteckning

av rörelsen använda ordet "sambruksförening".

Bestämmelserna i 14 kap. 2§ lagen (1987:667) om ekonomiska för-

�

eningar gäller i f råga om sambruksföreningar.

19 § Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska för­

eningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring
av stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får

dock inte registreras, om sambruksföreningens firma på grund av bestäm­
melserna i 18 § tredje stycket denna lag inte får föras in i Patent- och
registreringsverkets register.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar skall ske i en

särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 § lagen om

ekonomiska föreningar.

Länsstyrelsens beslut enligt 16 § överklagas till kammarrätten genom

besvär.

1. Denna lag träder i kraft den 1 ja nuari 1993.

2. En länsstyrelse kan även e fter ikraftträdandet vara registreringsmyn­

dighet, dock längst fram till den 1 januari 1995. Regeringen bestämmer vid

vilken tidpunkt vaije länsstyrelses föreningsregister skall överföras till

Ur'

:3IJ

3516

' Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93: LU10, rskr. 1992/93:75.

' Lagen omtryckt 1987:671.

""Ml

¬

background image

Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring

SFS 1992:1453

sker gäller 18 och 19 §§ i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.