SFS 1979:631

790631.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:631

om beslutanderätt for stiftelse som har bildats för att

utkom från trycket

främja industriellt utvecklingsarbete;

den 3 juii 1979

utfärdad den 21 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får överläm­

na till stiftelse, som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete,

' Prop. 1978/79:123, NU 59, rskr. 415.

1505

95-SFS 1979

¬

background image

SFS 1979:631

att pröva fråga om bidrag eller annat stöd inom stiftelsens verksamhetsönii''

råde.

"

2 § Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med fråga
som anges i p aragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit

om a^Tårs- eller driftförhållanden.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 19?9.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

ERIK HUSS

(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.