SFS 2014:540 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag / SFS 2014:540 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
140540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag
och enkla bolag;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1980:1102) om han-

delsbolag och enkla bolag

dels att 2 kap. 37 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 22 a §, av följande lydelse.

2 kap.

22 a §

En fordran mot en bolagsman på grund av bolagsmannens ansvar

enligt 20 eller 22 § preskriberas senast fem år efter det att bolagsmannens
avgång registrerades i handelsregistret, om inte preskriptionen dessförinnan
avbryts mot bolagsmannen.

37 §

2

Om det är sannolikt att likvidationen oskäligt uppehålls eller annars

utförs på ett sådant sätt att en bolagsmans rätt därigenom äventyras, får en
domstol på ansökan av bolagsmannen besluta att likvidationen ska verkställas
av en eller flera likvidatorer som utses av domstolen.

Ansökan ska göras hos rätten i den ort där bolaget har sin hemvist. Ansö-

kan ska innehålla uppgift om samtliga bolagsmäns namn och adress. De
bolagsmän som inte har deltagit i ansökan ska delges denna på det sätt som är
föreskrivet om stämning i tvistemål. De ska ges tillfälle att yttra sig över ansö-
kan.

En bolagsman får utses till likvidator.
En likvidator får inte vara underårig eller i konkurs eller ha förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om bolaget inte har någon likvidator som är bosatt i Sverige, ska likvidato-

rerna bemyndiga en i Sverige bosatt person att ta emot delgivning på bolagets
vägnar. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig
eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

2 Senaste lydelse 1994:1931. �ndringen innebär bl.a. att sjätte stycket upphävs.

SFS 2014:540

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

2

SFS 2014:540

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 22 a § tillämpas också på fordringar som har

kommit till före ikraftträdandet, om bolagsmannens avgång har registrerats i
handelsregistret efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.