SFS 1988:1306

881306.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1306 Lag

Utkom från trycket

oiH ändHng i lagcH (1980:1102) om handelsbolag och

den 1 6 december 1988 enkla bolag^

utfärdad den I decem ber 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 37 § lagen (1980:1102) om

handelsbolag och enkla bolag skall ha föl jande lydelse.

2 kap.
37 § �r det sannolikt att likvidationen oskäligt uppehålls eller anna rs

utförs på ett sådant sätt att en bolag smans rätt därigenom även tyras, får

2924

' Prop. 1987/88:124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

¬

background image

domstol på ansökan av bolagsmannen forordna att likvidationen skall

SFS 1988:1306

verkställas av en eller flera likvidatorer som utses av domstolen.

Ansökan skall göras hos rätten i den ort där bolaget har sitt hemvist.

Ansökningen skall innehålla uppgift om samtliga bolagsmäns namn och
adress. De bolagsmän som inte har deltagit i ansökningen skall delges
denna på det sätt som är föreskrivet om stämning i tvistemål. De skall

beredas tillfälle att yttra sig �ver ansökningen.

Bolagsman får utses till likvidator.
Likvidator får inte vara underårig eller i konkurs eller ha förvaltare

enligt 11 kap. 7 § foräldrabalken. En likvidator som inte är bolagsman
skall vara svensk medborgare och bosatt i Sverige, om inte regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer for ett särskilt fall tillåter något
annat.

Myndighets beslut enligt fjärde stycket andra meningen överklagas hos

regeringen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Michael Koch

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.