SFS 1990:1299

901299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1299 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och

enkla bolag;

den 21 december 1990

2362

' am i

utfardad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 37 § lagen (1980:1102) om

handelsbolag och enkla bolag skall ha följande lydelse.

' Prop. 1989/90; 160, 1990/91 :LU11, rskr. 42.

' Senaste lydelse 1988:1306.

tlijj]}

Lismsm

1 kap.

»V

• • f'

37

Ar det sannolikt att likvidationen oskäligt uppehålls eller annars

utförs på ett sådant sätt att en bolagsmans rätt därigenom äventyras, får

domstol på ansökan av bolagsmannen förodna att likvidationen skall •

verkställas av en eller flera likvidatorer som utses av domstolen.

Ansökan skall göras hos rätten i den ort där bolaget har sitt hemvist.

Ansökningen skall innehålla uppgift om samtliga bolagsmäns namn och '

adress. De bolagsmän som inte har deltagit i ansökningen skall delges
denna på det sätt som är föreskrivet om stämning i tivstemål. De skall

beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen.

Bolagsman får utses till likvidator.
Likvidator får inte vara underårig eller i konkurs eller ha förvaltaKS

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Minst halva antalet likvidatorer som inte*;,
är bolagsmän skall vara bosatta i Sverige, om inte regeringen eller den

Winitra

OfilplJ-

bauli

ft^iscr

¬

background image

ndighet som regeringen bestämmer för ett särskilt fall tillåter något

SFS 1990:1299

i nnat.

Myndighets beslut enligt Qärde stycket andra meni ngen Överklagas hos

^ tegeringen genom besvär.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1991.

Pä regeringens vägnar

5

LAILA FREI VALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.