SFS 2017:474 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag / SFS 2017:474 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
170474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag
och enkla bolag;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 44 § lagen (1980:1102) om

handelsbolag och enkla bolag ska ha följande lydelse.

2 kap.

44 §

Bolaget är upplöst när skifte har ägt rum eller, om en likvidator har

haft hand om likvidationen, när slutredovisningen har delgetts var och en av
bolagsmännen.

Om bolaget är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är bola-

get upplöst när konkursen avslutas. Finns det överskott, ska bolaget träda i
likvidation.

I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av

den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om
när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

SFS 2017:474

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.