SFS 2018:1662 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag / SFS 2018:1662 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS2018-1662.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och

enkla bolag

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 3 kap. 9 § lagen
(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt
utöva näringsverksamhet i ett bolag och bolaget har förts in i handels-
registret.

Bestämmelser om företagsnamn för handelsbolag finns i lagen (2018:1653)

om företagsnamn och handelsregisterlagen (1974:157).

3 kap.
9 §
Om kommanditbolaget ingår ett avtal med tredje man och denne vid
avtalets ingående varken kände till eller borde ha känt till att det skett ett
förbehåll enligt 1 kap. 2 §, svarar den kommanditdelägare som förbehållet
avser såsom komplementär för de förbindelser som uppkommit för bolaget
genom avtalet.

Om ett avtal ingås för bolagets räkning och därvid med en kom-

manditdelägares vetskap och vilja ett företagsnamn används som inte
innehåller ordet ⬝kommanditbolag⬝, svarar kommanditdelägaren såsom
komplementär gentemot den med vilken avtalet ingicks, även om denne på
grund av 19 § handelsregisterlagen (1974:157) ska anses ha haft vetskap om
att det skett ett förbehåll enligt 1 kap. 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 1993:760.

SFS

2018:1662

Publicerad
den

20 november 2018

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.