SFS 1993:760 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag / SFS 1993:760 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 1993_760 Lag om ändring i lagen (1980_1102) om handelsbolag och enkla bolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och
enkla bolag;

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 3 §§ lagen

(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1992/93:137, bet. 1992/93: LU43, rskr. 1992/93:328.

SFS 1993:760
Utkom från trycket
den 23 juni 1993

1685

background image

1686

SFS 1993:760

1 kap.

1 §2 Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemen-

samt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har förts in i handelsre-
gistret.

Bestämmelser om firma för handelsbolag finns i firmalagen (1974:156)

och handelsregisterlagen (1974:157).

3 §3 Ett enkelt bolag föreligger, om två eller flera har avtalat att utöva
verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger enligt 1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. För handelsbolag och enkla bolag som har bildats enligt äldre lag

gäller den nya lagen med det undantag som följer av punkten 3.

3. För handelsbolag som har bildats före den 1 januari 1995 gäller 1

kap. 1 § i sin äldre lydelse till utgången av år 1995. Om ett sådant bolag vid
utgången av 1995 inte har förts in i handelsregistret är bolaget upplöst.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

2

�ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

3

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.