SFS 1994:1931 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag / SFS 1994:1931 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 1994_1931 Lag om ändring i lagen (1980_1102) om handelsbolag och enkla bolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6712

SFS 1994:1931
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag
och enkla bolag;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 37 § lagen (1980:1102)

om handelsbolag och enkla bolag skall ha följande lydelse.

2 kap.

37 §2 �r det sannolikt att likvidationen oskäligt uppehålls eller annars
utförs på ett sådant sätt att en bolagsmans rätt därigenom äventyras, får
domstol på ansökan av bolagsmannen förordna att likvidationen skall
verkställas av en eller flera likvidatorer som utses av domstolen.

Ansökan skall göras hos rätten i den ort där bolaget har sitt hemvist.

Ansökningen skall innehålla uppgift om samtliga bolagsmäns namn och
adress. De bolagsmän som inte har deltagit i ansökningen skall delges
denna på det sätt som är föreskrivet om stämning i tvistemål. De skall
beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen.

Bolagsman får utses till likvidator.

Likvidator får inte vara underårig eller i konkurs eller ha förvaltare

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Minst halva antalet likvidatorer som
inte är bolagsmän skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer för ett särskilt fall tillåter något annat.

Om bolaget inte har någon här i landet bosatt likvidator, skall likvi-

datorerna bemyndiga en i Sverige bosatt person att på bolagets vägnar
ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon
som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-
balken.

Myndighets beslut enligt fjärde stycket andra meningen överklagas

hos regeringen.

1

Prop. 1994/95:68, bet. 1994/95:LU13, rskr. 1994/95:131.

2

Senaste lydelse 1990:1299.

background image

6713

SFS 1994:1931

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.