SFS 1994:1931 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag / SFS 1994:1931 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 1994_1931 Lag om ändring i lagen (1980_1102) om handelsbolag och enkla bolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:647px;height:905px;"> <img width="647" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:847px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">6712 </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1994:1931 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 30 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1980:1102) om handelsbolag <br/>och enkla bolag; </b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 37 � lagen (1980:1102) </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft10">om handelsbolag och enkla bolag skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>37 �2</b> �r det sannolikt att likvidationen osk�ligt uppeh�lls eller annars <br/>utf�rs p� ett s�dant s�tt att en bolagsmans r�tt d�rigenom �ventyras, f�r <br/>domstol p� ans�kan av bolagsmannen f�rordna att likvidationen skall <br/>verkst�llas av en eller flera likvidatorer som utses av domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kan skall g�ras hos r�tten i den ort d�r bolaget har sitt hemvist. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft110">Ans�kningen skall inneh�lla uppgift om samtliga bolagsm�ns namn och <br/>adress. De bolagsm�n som inte har deltagit i ans�kningen skall delges <br/>denna p� det s�tt som �r f�reskrivet om st�mning i tvistem�l. De skall <br/>beredas tillf�lle att yttra sig �ver ans�kningen. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft10">Bolagsman f�r utses till likvidator. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft10">Likvidator f�r inte vara under�rig eller i konkurs eller ha f�rvaltare </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft110">enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken. Minst halva antalet likvidatorer som <br/>inte �r bolagsm�n skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska sam-<br/>arbetsomr�det, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen <br/>best�mmer f�r ett s�rskilt fall till�ter n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft10">Om bolaget inte har n�gon h�r i landet bosatt likvidator, skall likvi-</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft110">datorerna bemyndiga en i Sverige bosatt person att p� bolagets v�gnar <br/>ta emot delgivning. Ett s�dant bemyndigande f�r inte l�mnas till n�gon <br/>som �r under�rig eller som har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldra-<br/>balken. </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndighets beslut enligt fj�rde stycket andra meningen �verklagas </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft10">hos regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1994/95:68, bet. 1994/95:LU13, rskr. 1994/95:131. </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12"> Senaste lydelse 1990:1299. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:641px;height:901px;"> <img width="641" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:850px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft20">6713 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1994:1931 </b></p> <p style="position:absolute;top:81px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995. </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">Micha�l Koch <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

6712

SFS 1994:1931
Utkom fr�n trycket
den 30 december 1994

Lag
om �ndring i lagen (1980:1102) om handelsbolag
och enkla bolag;

utf�rdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 37 � lagen (1980:1102)

om handelsbolag och enkla bolag skall ha f�ljande lydelse.

2 kap.

37 �2 �r det sannolikt att likvidationen osk�ligt uppeh�lls eller annars
utf�rs p� ett s�dant s�tt att en bolagsmans r�tt d�rigenom �ventyras, f�r
domstol p� ans�kan av bolagsmannen f�rordna att likvidationen skall
verkst�llas av en eller flera likvidatorer som utses av domstolen.

Ans�kan skall g�ras hos r�tten i den ort d�r bolaget har sitt hemvist.

Ans�kningen skall inneh�lla uppgift om samtliga bolagsm�ns namn och
adress. De bolagsm�n som inte har deltagit i ans�kningen skall delges
denna p� det s�tt som �r f�reskrivet om st�mning i tvistem�l. De skall
beredas tillf�lle att yttra sig �ver ans�kningen.

Bolagsman f�r utses till likvidator.

Likvidator f�r inte vara under�rig eller i konkurs eller ha f�rvaltare

enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken. Minst halva antalet likvidatorer som
inte �r bolagsm�n skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsomr�det, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen
best�mmer f�r ett s�rskilt fall till�ter n�got annat.

Om bolaget inte har n�gon h�r i landet bosatt likvidator, skall likvi-

datorerna bemyndiga en i Sverige bosatt person att p� bolagets v�gnar
ta emot delgivning. Ett s�dant bemyndigande f�r inte l�mnas till n�gon
som �r under�rig eller som har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldra-
balken.

Myndighets beslut enligt fj�rde stycket andra meningen �verklagas

hos regeringen.

1

Prop. 1994/95:68, bet. 1994/95:LU13, rskr. 1994/95:131.

2

Senaste lydelse 1990:1299.

background image

6713

SFS 1994:1931

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Micha�l Koch
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.