SFS 2000:184 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag / SFS 2000:184 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
000184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag
och enkla bolag;

utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 6 § lagen (1980:1102) om

handelsbolag och enkla bolag skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

För varje räkenskapsår skall en bolagsman tillgodoräknas dels ränta på

den insats han hade kvar i bolaget vid räkenskapsårets början, dels ett skäligt
arvode för sin förvaltning av bolagets angelägenheter. Räntan skall beräknas
enligt den räntefot som motsvarar det av Riksgäldskontoret fastställda dis-
konto som gällde vid räkenskapsårets början med tillägg av två procentenhe-
ter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. �ldre föreskrifter gäller för be-

räkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182.

SFS 2000:184

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.