SFS 2005:247 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag / SFS 2005:247 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
050247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag
och enkla bolag;

utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1980:1102) om han-

delsbolag och enkla bolag skall införas en ny paragraf, 1 kap. 2 a §, av föl-
jande lydelse.

1 kap.

2 a § En pensionsstiftelse enligt 9 § lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. får inte vara bolagsman i ett handelsbolag. Det-
samma gäller för en personalstiftelse enligt 27 § samma lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Bestämmelserna i 1 kap. 2 a § gäller inte om pensions- eller personal-

stiftelsen har inträtt som bolagsman i handelsbolaget före lagens ikraft-
trädande och ansökan om registrering av bolagsavtalet har kommit in till Bo-
lagsverket före utgången av december 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:50, bet. 2004/05:LU18, rskr. 2004/05:209.

SFS 2005:247

Utkom från trycket
den 17 maj 2005

2* SFS 2005:242�252

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.