SFS 2002:353 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

020353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag
och enkla bolag;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 6 § lagen (1980:1102) om

handelsbolag och enkla bolag skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

2

För varje räkenskapsår skall en bolagsman tillgodoräknas dels ränta

på den insats han hade kvar i bolaget vid räkenskapsårets början, dels ett
skäligt arvode för sin förvaltning av bolagets angelägenheter. Räntan skall
beräknas enligt den räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda
referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635) som gällde vid räkenskaps-
årets början med ett tillägg av två procentenheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I fråga om räkenskapsår som in-

leds före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237.

2

Senaste lydelse 2000:184.

SFS 2002:353

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.