SFS 2006:867 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag / SFS 2006:867 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
060867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag
och enkla bolag;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 3 a § lagen (1980:1102) om

handelsbolag och enkla bolag skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 a §

2

I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om när ett han-

delsbolag skall upprätta en årsredovisning eller ett årsbokslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330.

2

Senaste lydelse 1999:1089. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2006:867

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.