SFS 1999:1089 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag / SFS 1999:1089 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
991089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag
och enkla bolag;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1980:1102) om han-

delsbolag och enkla bolag

dels

att 2 kap. 9, 15, 16, 34 och 42 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, av följande ly-

delse.

2 kap.

3 a §

I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om när ett han-

delsbolag skall upprätta en årsredovisning eller ett årsbokslut.

�r handelsbolaget enligt 4 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) inte

skyldigt att avsluta den löpande bokföringen, skall ett sådant årsbokslut som
avses i 6 kap. 4 § nämnda lag ändå upprättas, om någon av bolagsmännen
begär det. �&rsbokslutet skall upprättas inom sex månader från det att begä-
ran framställdes.

9 §

Sedan årsredovisningen eller årsbokslutet har upprättats, har bolags-

männen rätt att få ut vad som har tillgodoförts dem enligt 6 och 8 §§. Om en
bolagsmans behållna insats är lägre än den skall vara enligt vad som avtalats
mellan bolagsmännen, skall dock så mycket av vad som tillkommer honom
hållas inne som behövs för att fylla bristen.

15 §

Talan för bolagets räkning mot en bolagsman om skadestånd på grund

av beslut eller åtgärd under ett räkenskapsår skall väckas, om talan förs i en
bolagsmans namn, senast ett år från det årsredovisningen eller årsbokslutet
blev tillgängligt för sistnämnde bolagsman eller, om talan förs i bolagets
namn, senast ett år från det årsredovisningen eller årsbokslutet blev tillgäng-
ligt för samtliga bolagsmän.

Har tiden för talan försuttits eller har årsredovisning eller årsbokslut inte

upprättats, kan talan ändå väckas, om det inte i årsredovisningen eller års-
bokslutet eller på annat sätt till bolagsmännen har lämnats i väsentliga hän-
seenden riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som
ligger till grund för talan. Talan som avses i detta stycke kan dock inte

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

SFS 1999:1089

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1089

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

väckas sedan tre år har förflutit från utgången av det räkenskapsår då beslutet
fattades eller åtgärden vidtogs.

Utan hinder av första eller andra stycket kan skadeståndstalan som grun-

das på brott föras mot en bolagsman.

16 §

En bolagsman som vill klandra en årsredovisning eller ett årsbokslut

skall väcka talan senast ett år efter det att årsredovisningen eller årsbokslutet
blev tillgängligt för honom.

34 §

Om inte något annat har avtalats mellan bolagsmännen, får tillgång-

arna inte skiftas innan alla kända skulder har blivit betalda eller behövliga
medel har avsatts för sådan betalning.

Varje bolagsman har rätt att ur de behållna tillgångarna få tillbaka sin be-

hållna insats enligt den senaste årsredovisningen eller det senaste årsbokslu-
tet. Om varken årsredovisning eller årsbokslut har upprättats, har varje bo-
lagsman rätt att få ut vad han har betalat in till bolaget som insats. Om inte
behållningen räcker till, räknas bristen som förlust. Uppstår ett överskott, ut-
gör detta den slutliga vinsten.

42 §

Bestämmelserna i 14 och 15 §§ gäller även i fråga om skadestånds-

skyldighet för likvidatorer. Bestämmelserna i 15 § om årsredovisning och
årsbokslut skall i stället gälla slutredovisningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.