SFS 2014:280 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2014:280 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
140280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.;

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

2

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns

särskilda bestämmelser, nämligen

1. för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4�6 §§ lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. för värdepappersföretag 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansierings-

rörelse,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5. för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 § lagen

om värdepappersmarknaden,

6. för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om kon-

toföring av finansiella instrument,

7. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6�7, 10 och 11 §§ lagen

(2004:46) om värdepappersfonder,

8. för utgivare av elektroniska pengar 3 kap. 26�28 §§ lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

9. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om in-

låningsverksamhet,

10. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2005:405) om för-

säkringsförmedling,

11. för företag som tillhandahåller betaltjänster 3 kap. 26 och 27 §§ lagen

(2010:751) om betaltjänster,

12. för utländska AIF-förvaltare 5 kap. lagen (2013:651) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder, och

13. för företag som driver verksamhet med konsumentkrediter 2 och 8 §§

lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

1 Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206.

2 Senaste lydelse 2013:565.

SFS 2014:280

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:280

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.