SFS 2014:842 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2014:842 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
140842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 och 24 §§ lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse.

9 §

2

Verkställande direktören ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet regeringen be-
stämmer i ett enskilt fall beslutar annat.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap.

7 § föräldrabalken får inte vara verkställande direktör och får inte heller
teckna firman för ett utländskt bankföretags filial. Att detsamma gäller den
som har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

24 §

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara föreståndare enligt 2 § andra stycket.
Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 11 § lagen
(2014:836) om näringsförbud.

Näringsidkaren ska utfärda fullmakt för föreståndare att i alla frågor, som

rör verksamheten i Sverige, handla på näringsidkarens vägnar samt ta emot
stämning för näringsidkaren och själv eller genom annan tala och svara för
denne.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2 Senaste lydelse 2011:722.

SFS 2014:842

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.