SFS 1992:560

920560.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:560 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 lagen (1992:160) om utländska filialer

den 17 juni 1992

m. m.;

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1992:160) om utländs­

ka filialer m. m. skall ha följande lydelse.

3 § Om rätt för vissa u tländska företag att driva verksamhet i Sverige

finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för bankföretag 1 kap. 4 § bankrörelselagen (1987:617),
2. för värdepappersföretag 2 kap. 7 § lagen (1991:981) om värdepap­

persrörelse,

3. för finansbolag 5 a § lagen (1988:606) om finansbolag,
4. för utländska försäkringsföretag lagen (1950:272) om rätt för ut­

ländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige,

5. för börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer

2 kap. 7 §, 7 kap. 2 § respektive 8 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och

clearingverksamhet.

Denna lag träder i kraft den I januari 1993 eller den tidigare dag som

regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

1118

' Prop. 1991/92:1 13, NU26, rskr . 321,

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.