SFS 1992:160

920160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:160 Lag

utkom från trycket

oiH utländska filialer m. m.;

den 23 april 1992

utfärdad den 9 april 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag gäller formerna för näringsverksamhet som bedrivs i

Sverige av utländska företag och utomlands bosatta svenska eller utländs­

ka medborgare.

För verksamhet som omfattas av lagen gäller även andra föreskrifter om

näringsverksamhet i Sverige.

2 § Utländska företag skall bedriva sin näringsverksamhet i Sverige ge­

nom ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial).

För näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utomlands bosatta

svenska eller utländska medborgare skall det finnas en i Sverige bosatt

föreståndare med ansvar för den här bedrivna verksamheten.

Regeringen får för viss typ av verksamhet meddela föreskrifter om

undantag från kravet på filial eller föreståndare, om iakttagande av detta
krav inte bedöms nödvändigt för att tillgodose syftet med denna lag.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer, medge undantag från kravet på filial eller förestån­

dare.

3 § Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige

finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för bankföretag 1 kap. 4 § bankrörelselagen (1987:617),
2. för värdepappersföretag 2 kap. 7 § lagen ( 1991:981) om värdepap­

persrörelse,

3. för finansbolag 5a § lagen (1988:606) om finansbolag,
4. för utländska försäkringsföretag 1 § lagen (1950:272) om rätt för

utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige.

4 § Utländska företag och utomlands bosatta utländska medborgare
skall anses som svenska rättssubjekt vid bedömning av om de i ett rättsför­
hållande, som gäller av dem i Sverige bedrive n näringsverksamhet, lyder
under svensk lag och av om de i ett sådant rättsförhållande är skyldiga att

svara inför svensk domstol eller underkasta sig svensk myndighets avgö­

rande.

Vid tillämpning av växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131)

anses dock utländska företag och utländska medborgare som anges i första
stycket som utländska rättssubjekt.

372

' Prop. 1991/92:88, NU27, rskr. 185.

¬

background image

Verksamhet genom filial

SFS 1992:160

Firma

5 § Det utländska företagets verksamhet genom filial i Sverige skall
drivas under firma, som innehåll er foretagets namn me d tillägg av ordet

filial och som tydligt anger företagets nationalitet.

Firman skall tydligt skilja sig från andra bestående firmor som förut

inforts i aktiebolagsregistret eller filialregistret. Firman for ett utländskt
bankfbretags filial skall dessutom innehålla ordet bank. För registrering av
filials firma gäller i övrigt vad som föreskrivs i firmalagen (1974:156).

6 § Firman tecknas av verkställande direktören. För ett utländskt bank-
foretags filial skall firman i stället tecknas av två eller flera personer i

förening.

7 § Om forbud mot användning av firma och om hävande av firma­

registrering finns bestämmelser i firmalagen (1974:156).

Anser någon i annat fall än som avses i första stycket att han lider skada

av registrering som gjorts i filialregistret, får han hos domstol fora talan om

registreringens hävande och om skadestånd.

Verkställande direktör

8 § Filialen skall stå under ledning av en verkställande direktör. Dessut­
om kan vice verkställande direktör utses.

Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör gäller också vice

verkställande direktör.

9 § Verkställande direktören skall vara bosatt i Sverige, om inte rege­

ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer for särskilt fall

tillåter annat. Den som är underårig, i konkurs eller underkastad närings­
förbud eller som har för valtare enligt 11 ka p. 7 § föräldrabalken kan inte

vara verkställande direktör.

10 § Verkställande direktören är ansvarig för filialens verksamhet. Det

utländska företaget skall utfärda fullmakt för honom att i all a frågor, som
rör verksamheten i Sverige, handla på det utländska företagets vägnar

samt mottaga stämning f�r det utländ ska företaget och sjä lv eller genom
annan tala och svara f�r detta.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämm er, medg e undantag i fråg a om fullmaktens innehåll

för filial till utländskt bankföretag.

Bokföring och revision

11 § Filialen skall ha en egen bokföring, som är skild från det utländska

företagets bokföring i övrigt.

12 § Verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper

skall granskas av auktoriserad eller godkänd revisor. Till revisor kan även

utses auktorise rat eller godkänt revisionsbolag. Dessutom kan revisors­

suppleant utses. Verkställande direktören skall se till att revisor utses och

373

¬

background image

SFS 1992:160

att denne inom tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning får

redovisningshandlingarna i original eller bestyrkt kopia.

13 § Verkställande direktören skall vaije år till registreringsmyndighe­

ten ge in en bestyrkt kopia av

1. filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det se­

naste räkenskapsåret,

2. motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, om de gjorts

offentliga i företagets hemland.

Handlingarna skall ges in inom tre månader efter det att det utländska

företagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse har lagts fram
för företagets delägare, dock senast sju månader från det att filialens
räkenskapsår har utgått.

14 § För filialens bokföring och revision gäller, utöver vad som föreskri­

vits i 11 �13 §§, i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag
av motsvarande slag.

Registrering av filial

15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § skall göra

anmälan om filialen till Patent- och registreringsverket (registreringsmyn­
digheten), som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag.

Verkställande direktören skall också till registreringsmyndigheten sna­

rast anmäla ändringar i de uppgifter som anmälts för registrering.

Näringsverksamheten får påbörjas när anmälan enligt första stycket har

skett.

16 § Om den som gjort anmälan för registrering inte har följt vad som

föreskrivits om anmälan eller om det finns något annat hinder mot re­

gistrering på grund av denna lag eller något annan författning, skall den
som gjort anmälan föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta

rättelse.

Följs inte föreläggandet, skall anmälan avskrivas. Underrättelse om att

detta kan ske skall tas in i föreläggandet.

Föreligger även efter det att yttrande har avgetts hinder mot registrering

och har den som gjort anmälan haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall

registrering vägras, om det inte finns anledning att utfärda ett nytt föreläg­

gande.

17 § Om anmälningsskyldigheten fullgjorts och något hinder inte finns

på grund av denna lag eller någon annan författning, skall den anmälda
filialen registreras i filialregistret.

Avregistrering

18 § Filialen skall på anmälan avföras ur registret (avregistreras), om

1. det utländska företaget träder i likvidation eller försätts i konkurs

eller om av annat skäl företagets eller filialens verksamhet skall upphöra
enligt lagen i företagets hem land,

2. av annat skäl det utländska företagets eller filialens verksamhet skall

374

upphöra enligt beslut av företaget,

¬

background image

3. filialen saknar behörig verkst ällande direktör och denna brist inte

SFS 1992:160

avhjälps utan dröjsmål, eller

4. vid försök till utmätning av företagets tillgångar i Sverige f�r fordran,

som grundar sig på filialens verksamhet, borgenären inte fått full betalning
och fordringen inte heller därefter har betalats.

19 § Om sådant förhållande som avse s i 18 § 1 eller 2 inträder, skal l

verkställande direktören snarast anmä la detta till registreringsmyndighe­
ten. Anmälan kan också göras av annan behörig ställföreträdare f�r det
utländska företaget.

I fall som avses i 18 § 3 kan anmälan göras av den vars rätt är beroende

av att det finns någon med behörighet att företräda filialen och, i fall som
avses i 18 § 4, av borgenären.

20 § Registreringsmyndigheten kan även utan anmälan avregistrera fi­
lialen, om det klarläggs att företaget eller filialen har upphört med sin

verksamhet eller att sådant fall som avses i 18 § 3 föreligger, eller om
handlingar enligt 13 § inte sänts in till registreringsmyndigheten för något

av de två senaste räkenskapsåren.

21 § Sker avregistrering, får det utländska företaget inte driva verksam­
het i Sverige genom filialen.

För avveckling av filialens verksamhet får anstånd medges med avregi-

streringen. Under avvecklingstiden skall firman tecknas med tillägg av
orden "under avveckling".

Kungörande av uppgifter i registret
22 § Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål i Post- och Inrikes

Tidningar kungö ra vad som f�rs in i filialregistret. En kung örelse som

avser ändring i ett förhållande som tidigare har förts in i registret skall

endast ange ändringens art.

23 § Det som enligt denna lag har förts in i filialregistret och kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar skall anses ha kommit till tredje mans känne­
dom, om det inte av omständigheterna framgår att han varken kän de till

eller hade bort känna till det som kungjorts.

Verksamhet genom föreståndare
24 § Föreståndare enligt 2 § andra stycket får inte vara underårig,

i konkurs eller underkastad näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap.
7 § föräldrabalken.

Näringsidkaren skall utfärda fullmakt för föreståndaren att i alla frågor,

som rör verks amheten i Sve rige, handla på näringsidkarens vägnar sa mt

mottaga stämning f�r näringsidkaren och själv eller genom annan tala och

svara för denne.

25 § Skriftlig anmälan om vem som är föreståndare och fullmakt för
denne skall ing es till län sstyrelsen i det län där verksamheten huvudsak­

ligen skall bedrivas.

375

¬

background image

SFS 1992:160

26 § Näringsverksamheten i Sverige skall ha en egen bokföring som är

skild från verksamheten i utlandet.

överklagande

27 § Beslut som avses i 16 § andra eller tredje stycket, 18 eller 20 §, 21 §

andra stycket eller 30 § får överklagas hos kammarrätten.

Beslut enligt d enna lag i an dra fall får �verklagas på det sätt och i den

ordning som regeringen bestämmer.

Avgifter

28 § Föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen be stämmer.

Straff och vite

29 § Till böter döms

1. den som for ett utländskt foretags räkning driver eller förestår nä­

ringsverksamhet i Sverige utan att verkställande direktör utsetts enligt 8 §

första stycket och 9 §,

2. den som, när foreståndare krävs enligt 2 § andra stycket, driver eller

förestår näringsverksamhet i Sverige utan att anmälan har skett eller
fullmakt ingetts enligt 25 §.

30 § Registreringsmyndigheten får vid vite förelägga verkställande di­

rektören för filial att fullgöra skyldighet att

1. göra anmälan enligt 15 § eller 19 § första stycket,
2. sända in h andlingar enligt 13 § inom där föreskriven tid.
Frågor om utdömande av viten prövas av registreringsmyndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen (1968:5 55) om rätt

för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket skall upphöra
att gälla.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till sådan be­

stämmelse i lagen (1968:555) om rätt f�r utlän ning och utländskt företag

att idka näring här i riket som e rsatts genom bestämmelse i den nya lage n,
skall den nya best ämmelsen tillämpas.

3. Den nya lagen tillämpas även när filialen har registrerats enligt äldre

bestämmelser. Sådan äldre registrering skall an ses som registrering enligt
den nya lagen.

4. Näringstillstånd f�r utomlands bosatt utländsk medborgare som

meddelats enligt äldre bestämmelser skall gälla som anmälan enligt 25 §.

5. Utomlands bosatt svensk medborgare som i Sverige bedriver närings­

verksamhet vid den nya lagens ikraftträdande är inte skyldig att göra

anmälan och inge fullmakt enligt 25 § före den 1 oktober 1992.

376

¬

background image

"lU]

På regeringens vägnar

SFS 1992:160

CARL BILDT

BO LUNDGREN

(Näringsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.