SFS 1992:1324

921324.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1324 Lag

Utkom från trycket

oiM äEdriEg i lageM (1992:560) 0111(11 ämdriiig i lageE

den 28 december 1992 (1992: 160) OHH Ut lällldska filialer IM. IM.;

⬢ ⬢,

utfardad den 17 december 1992.

4

P

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

dels att 3 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. i paragra fens

lydelse enligt lagen (1992:560) om ändring i nämnda lag skall ha följande

lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (1992: 560) om ändring i j

lagen (1992:160) om utländska filialer m. m. skall ha följande lydelse.

;

3 § Om rätt för vissa ut ländska företag att driva verksamhet i Sve rigd

finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för bankföretag 1 kap. 4 och 5 §§ bankrörelselagen (1987:617),

''

2. för värdepappersföretag 2 kap. 7 § lagen (1991:981) om värdepap^\'

persrörelse,

-P-''

3. för företag som driver finansieringsvericsamhet 2kap. 8-10 §§ lagen'!;

(1992:000) om kreditmarknadsbolag,

r ^

4. för utländska försäkringsföretag lagen (1950:272) om rätt för utländs-l'

ka försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige,

, ^

5. för börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationér f

2 kap. 7 §, 7 kap. 2 § respektive 8 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och''
clearingverksamhet,

6. för utländska fondföretag 7a-c §§ lagen (1990:1114) om värdepap-' '-föi

persfonder.

,

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 3 § 1, 3 och 6, den dag regeringen^

bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993.

-⬢

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

3358

' Prop. 1992/93:90, bet. 1992/93: NU 10. rskr. 1992/93:110.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.