SFS 1992:1243

921243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3
il

4'

t!

%L?Lg

SFS 1992:1243

jäui om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer

Utkom från t rycket

lU. m.J

den 21 december 1992

fp

,y!;5uträrdad den 10 decemb er 1992.

(öjjö

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9, 10 och 18 §§ lagen (1992:160)

om utländska filialer m. m. skall ha följande lydelse.

9 § Verkställande direktören skall vara bosatt inom Europeiska ekono­

miska samarbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer för särskilt fall tillåter annat. Den som är underårig,

i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara verkställande direktör.

' Prop. 1992/93:68, bet. 1992/93: LU14, rskr. 1992/93:62.

3009

^5-SFS 1992

¬

background image

SFS 1992:1243

10 § Verkställande direktören är ansvarig for filialens verksamhet.;

utländska foretaget skall utfärda fullmakt for honom att i alla frågor,
rör verksamheten i Sverige, handla på det utländska foretagets v'

samt mottaga stämning for det utländska företaget och själv eller
annan tala och svara for detta.

Om verkställande direktören inte är bosatt här i landet, skall det

ländska foretaget bemyndiga och till registreringsmyndigheten an

person som är bosatt i Sverige att på det utländska foretagets vägn

emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon
är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § f�räldrabalkeriP

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet 'spmj

regeringen bestämmer, medge undantag i fråga om fullmaktens inneljåll'

for filial till utländskt bankforetag.

18 § Filialen skall på anmälan avforas ur registret (avregistreras), om"^'

1. det utländska foretaget träder i likvidation eller försätts i konkurs',

eller om av annat skäl företagets eller filialens verksamhet skall upphora f
enligt lagen i företagets heml and,

'

2. av annat skäl det utländska företagets eller filialens verksamhet skäll. ;

upphöra enligt beslut av företaget,

%. ⬢

3. filialen saknar behörig verkställande direktör eller i fall som ang es.i i

10 § andra stycket till registret anmäld person med behörighet att ta emöf, ,

delgivning och denna brist inte avhjälps utan dröjsmål, eller

,

4. vid försök till utmätning av företagets tillgångar i Sverige för fordran;, '

som grundar sig på filialens verksamhet, borgenären inte fått full betalning; '

och fordringen inte heller därefter har betalats.

t ;

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bes tämmer.

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Per Erik Lindeberg

(N äringsdepartementet)

'.'V

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.