SFS 2016:1026 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2016:1026 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
161026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.;

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

2

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns

särskilda bestämmelser, nämligen

1. för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4�6 §§ lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. för värdepappersföretag 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansie-

ringsrörelse,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5. för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 § lagen

om värdepappersmarknaden,

6. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6�7, 10 och 11 §§ lagen

(2004:46) om värdepappersfonder,

7. för utgivare av elektroniska pengar 3 kap. 26�28 §§ lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

8. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om

inlåningsverksamhet,

9. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2005:405) om försäk-

ringsförmedling,

10. för företag som tillhandahåller betaltjänster 3 kap. 26 och 27 §§ lagen

(2010:751) om betaltjänster,

11. för utländska AIF-förvaltare 5 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder,

12. för företag som driver verksamhet med konsumentkrediter 2 och 8 §§

lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, och

13. för företag som driver verksamhet med bostadskrediter 2 kap. 7 § och

3 kap. 6 och 7 §§ lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

1 Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.

2 Senaste lydelse 2016:48.

SFS 2016:1026

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1026

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.