SFS 2018:171 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2018:171 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS2018-171.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m. ska ha följande lydelse.

13 §2 Verkställande direktören ska varje år till registreringsmyndigheten
ge in en bestyrkt kopia av

1. filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste

räkenskapsåret,

2. motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, om de gjorts offent-

liga i företagets hemland.

Första stycket 1 gäller inte, om företaget lyder under lagstiftningen i en

stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
2. är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som

de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag,

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som

omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller

4. är ett europakooperativ.
Handlingar som avses i första stycket ska ges in inom tre månader efter

det att det utländska företagets redovisningshandlingar och revisions-
berättelse lades fram för företagets delägare, dock senast sju månader från
det att filialens räkenskapsår gick ut. Handlingarna ska vara upprättade på
eller översatta till svenska.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett

elektroniskt original.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207.

2 Senaste lydelse 2010:755.

SFS

2018:171

Publicerad
den

11 april 2018

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.