SFS 2018:1222 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

SFS2018-1222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m. ska ha följande lydelse.

3 §2 Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige

finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4–6 §§ lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. för värdepappersföretag 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansierings-

rörelse,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska

försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5. för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 §

lagen om värdepappersmarknaden,

6. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6–7, 10 och 11 §§ lagen

(2004:46) om värdepappersfonder,

7. för utgivare av elektroniska pengar 3 kap. 26–28 §§ lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

8. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om

inlåningsverksamhet,

9. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution,

10. för företag som tillhandahåller betaltjänster 3 kap. 26 och 27 §§ lagen

(2010:751) om betaltjänster,

11. för utländska AIF-förvaltare 5 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder,

12. för företag som driver verksamhet med konsumentkrediter 2 och 8 §§

lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, och

13. för företag som driver verksamhet med bostadskrediter 2 kap. 7 § och

3 kap. 6 och 7 §§ lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

1

Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

2

Senaste lydelse 2016:1026.

SFS 2018:1222

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1222

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.