SFS 1993:1311 Lag om ändring i lagen (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992160) om utländska filialer m. m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 1993:1311 Lag om ändring i lagen (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992160) om utländska filialer m. m.
SFS 1993_1311 Lag om ändring i lagen (1992_1324) om ändring i lagen (1992_560) om ändring i lagen (1992160) om utländska filialer m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1311

Utkom från trycket

den 13 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1992:1324) om ändring i lagen
(1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m. m.;

utfärdad den 2 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1992:1324) om ändring i

lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m. m. skall ändras så att 3 § och ikraftträdandebestämmelsen får följande
lydelse.

3 § Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige
finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för bankföretag 1 kap. 4 och 5 §§ bankrörelselagen (1987:617),

2. för värdepappersföretag 2 kap. 7 § lagen (1991:981) om värdepap-

persrörelse,

3. för företag som driver finansieringsverksamhet 2 kap. 8 - 1 0 §§ lagen

(1992:1610) om kreditmarknadsbolag,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1950:272) om rätt för utländs-

ka försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige och lagen
(1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige,

5. för börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer

2 kap. 7 §, 7 kap. 2 § respektive 8 kap. 3 § lagen (1992: 543) om börs- och
clearingverksamhet,

6. för utländska fondföretag 7 a - c §§ lagen (1990:1114) om värdepap-

persfonder.

3355

Denna lag träder i kraft såvitt avser 3 § 1, 3, 4 och 6 den dag regeringen

bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Birgitta Bylund
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94: NU5, rskr. 1993/94:39.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.