SFS 1994:1929 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 1994:1929 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 1994_1929 Lag om ändring i lagen (1992_160) om utländska filialer m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6710

SFS 1994:1929
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1992:160) om ut-

ländska filialer m.m. skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller formerna för näringsverksamhet som bedrivs i

Sverige av utländska företag och utomlands bosatta svenska eller utländ-
ska medborgare.

För verksamhet som omfattas av lagen gäller även andra föreskrifter

om näringsverksamhet i Sverige.

Lagen gäller inte europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

1

Prop. 1994/95:68, bet. 1994/95:LU13, rskr. 1994/95:131.

background image

6711

SFS 1994:1929

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen med anledning av Sve-

riges anslutning till Europeiska unionen.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.