SFS 1994:1929 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 1994:1929 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 1994_1929 Lag om ändring i lagen (1992_160) om utländska filialer m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6710

SFS 1994:1929
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1992:160) om ut-

ländska filialer m.m. skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller formerna för näringsverksamhet som bedrivs i

Sverige av utländska företag och utomlands bosatta svenska eller utländ-
ska medborgare.

För verksamhet som omfattas av lagen gäller även andra föreskrifter

om näringsverksamhet i Sverige.

Lagen gäller inte europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

1

Prop. 1994/95:68, bet. 1994/95:LU13, rskr. 1994/95:131.

background image

6711

SFS 1994:1929

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen med anledning av Sve-

riges anslutning till Europeiska unionen.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)