SFS 1994:2016 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 1994:2016 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 1994_2016 Lag om ändring i lagen (1992_160) om utländska filialer m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6899

SFS 1994:2016
Utkom från trycket
den 30 december 1994

1

Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95: NU 12, rskr. 1994/95:164. Jfr rådets direktiv

93/22/EEG (EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27).
2

Senaste lydelse 1993:1311.

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1992:160) om utländs-

ka filialer m. m. skall ha följande lydelse.

3 §2 Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige
finns särskilda bestämmelser, nämligen

background image

6900

SFS 1994:2016

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1. för bankföretag 1 kap. 4 och 5 §§ bankrörelselagen (1987:617),

2. för värdepappersföretag 1 kap. 3 c § och 2 kap. 7 § lagen (1991:981)

om värdepappersrörelse,

3. för företag som driver finansieringsverksamhet 2 kap. 8 - 1 0 §§ lagen

(1992:1610) om kreditmarknadsbolag,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1950:272) om rätt för utländs-

ka försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige och lagen
(1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige,

5. för börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer

2 kap. 7 §, 7 kap. 2 § respektive 8 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet,

6. för utländska fondföretag 7 a �c §§ lagen (1990:1114) om värdepap-

persfonder.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.