SFS 1995:538 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 1995:538 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 1995_538 Lag om ändring i lagen (1992_160) om utländska filialer m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

897

SFS 1995:538

Utkom från trycket
den 1 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (1992:160) om ut-

ländska filialer m. m. skall ha följande lydelse.

12 § Verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper

skall granskas av auktoriserad eller godkänd revisor. Till revisor kan även
utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom kan revisorssuppleant utses.
Verkställande direktören skall se till att revisor utses och att denne inom
tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning får redovisnings-
handlingarna i original eller bestyrkt kopia.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1994/95: 152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315.

29-SFS 1995

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.