SFS 1995:88 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 1995:88 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 1995_88 Lag om ändring i lagen (1992_160) om utländska filialer m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:88

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 § lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. skall ha följande lydelse.

27 § Beslut som avses i 16 § andra eller tredje stycket, 18 eller 20 §,
21 § andra stycket eller 30 § får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt denna lag i andra fall får överklagas på det sätt och i den

ordning som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

76

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.