SFS 1995:1558 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 1995:1558 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 1995_1558 Lag om ändring i lagen (1992_160) om utländska filialer m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

SFS 1995:1558
Utkom från trycket
den 29 december 1995

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m.2

dels att 13 - 15, 19, 22 och 30 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 5 a och 14 a §§, av

följande lydelse.

5 a § Filialens brev, fakturor och orderblanketter skall innehålla upp-
gift om det utländska företagets rättsliga form och säte, det utländska
register där företaget är registrerat, företagets nummer i detta register
samt filialens organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identi-
tetsbeteckning för juridiska personer m.fl. och det svenska register där
filialen är registrerad. Om filialen har trätt i likvidation, skall också
detta anges.

13 § Verkställande direktören skall varje år till registreringsmyndigheten

ge in en bestyrkt kopia av

1. filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det se-

naste räkenskapsåret,

2. motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, om de gjorts

offentliga i företagets hemland.

Första stycket 1 gäller inte, om företaget lyder under lagstiftningen i

en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,

2. är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag

som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag, eller

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som

omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Handlingar som avses i första stycket skall ges in inom tre månader

efter det att det utländska företagets redovisningshandlingar och revi-
sionsberättelse har lagts fram för företagets delägare, dock senast sju
månader från det att filialens räkenskapsår har utgått. Handlingarna
skall vara upprättade på eller översatta till svenska.

1

Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91.

2

Jfr rådets direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på

offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av
bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat (EGT L 395, 30.12.1989
s. 36, Celex 389L0666) samt rådets direktiv 89/117/EEG om skyldigheter
angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat
inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i
en annan medlemsstat (EGT L 44, 16.2.1989, Celex 389L0117).

2988

background image

14 § För filialens bokföring och revision gäller, utöver vad som föreskri-

vits i 11-13 §§, i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag
av motsvarande slag.

Skyldighet att upprätta årsredovisning gäller inte om företaget lyder

under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,

2. är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag

som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag, eller

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som

omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

14 a § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansin-

spektionen får utfärda närmare föreskrifter om avfattning och innehåll
i den redovisning som enligt 11 - 14 §§ skall lämnas för verksamhet i
filial till

1. utländskt kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande

slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

2. utländskt försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag

som omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsfö-

retag.

15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § skall göra
anmälan om filialen till Patent- och registreringsverket (registrerings-
myndigheten), som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag.

Verkställande direktören skall också till registreringsmyndigheten

snarast anmäla ändringar i de uppgifter som anmälts för registrering.
Anmälan skall även göras, om det utländska företaget är föremål för
ackord eller liknande förfarande.

Näringsverksamheten får påbörjas när anmälan enligt första stycket har

skett.

19 § Om sådant förhållande som avses i 18 § 1 eller 2 inträder, skall

verkställande direktören snarast anmäla detta till registreringsmyndig-
heten. Anmälan kan också göras av annan behörig ställföreträdare för
det utländska företaget. Anmälan om likvidation skall innehålla uppgift
om namn, personnummer och postadress för likvidator och om omfatt-
ningen av dennes behörighet.

I fall som avses i 18 § 3 kan anmälan göras av den vars rätt är be-

roende av att det finns någon med behörighet att företräda filialen och, i
fall som avses i 18 § 4, av borgenären.

22 § Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål i Post- och Inrikes
Tidningar kungöra vad som förs in i filialregistret. En kungörelse som
avser ändring i ett förhållande som tidigare har förts in i registret skall
endast ange ändringens art.

När redovisningshandlingar som avses i 13 § första stycket 2 har

2989

SFS 1995:1558

background image

SFS 1995:1558

2990

kommit in till registreringsmyndigheten, skall myndigheten kungöra
detta i en tidning som myndigheten ger ut.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela närmare föreskrifter om sådan kungörelse.

30 § Registreringsmyndigheten får vid vite förelägga verkställande direk-
tören för filial att fullgöra skyldighet att

1. göra anmälan enligt 15 § eller 19 § första stycket,
2. sända in handlingar enligt 13 § inom där föreskriven tid,
3. lämna uppgift enligt 5 a §.

Fråga om utdömande av viten prövas av registreringsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.