SFS 1997:461 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 1997:461 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 1997_461 Lag om ändring i lagen (1992_160) om utländska filialer m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.;

SFS 1997:461
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

789

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Erik Lindeberg
(Närings- och handelsdepartementet)

1

Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97: 214.

2

Senaste lydelse av 3 § 1994:2016.

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 3 § lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m.2 ordet ⬝kreditmarknadsbolag⬝ skall bytas ut mot ⬝fi-
nansieringsverksamhet⬝.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.