SFS 1998:295 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 1998:295 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 1998_295 Lag om ändring i lagen (1992_160) om utländska filialer m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:295

Utkom från trycket
den 3 juni 1998

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 20 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m. skall ha följande lydelse.

3 §2 Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns
särskilda bestämmelser, nämligen

1

Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215.

2

Senaste lydelse 1997:461.

644

background image

SFS 1998:295

1. för bankföretag 1 kap. 4 och 5 §§ bankrörelselagen (1987:617),

2. för värdepappersföretag 1 kap. 3 c § och 2 kap. 7 § lagen (1991:981)

om värdepappersrörelse,

3. för företag som driver finansieringsverksamhet 2 kap. 8-10 §§ lagen

(1992:1610) om finansieringsverksamhet,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares verksamhet i Sverige,

5. för börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingsorganisationer

2 kap. 7 §, 7 kap. 2 § respektive 8 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet,

6. för utländska fondföretag 7 a-c §§ lagen (1990:1114) om värde-

pappersfonder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Erik Lindeberg
(Närings- och handelsdepartementet)

645

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.