SFS 2004:57 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2004:57 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
040057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs

1

att 3 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m. skall ha följande lydelse.

3 §

2

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige

finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för bankföretag 1 kap. 4 och 5 §§ bankrörelselagen (1987:617),
2. för värdepappersföretag 1 kap. 3 c § och 2 kap. 7 § lagen (1991:981)

om värdepappersrörelse,

3. för företag som driver finansieringsverksamhet 2 kap. 8�10 §§ lagen

(1992:1610) om finansieringsverksamhet,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares verksamhet i Sverige,

5. för börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer

2 kap. 7 §, 7 kap. 2 § respektive 8 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet,

6. för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

7. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6�11 §§ lagen (2004:46)

om investeringsfonder och

8. för utgivare av elektroniska pengar 2 kap. 8 § samt 5 kap. 6 och 7 §§ la-

gen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
2. För sådana fondföretag som förvaltas av fondförvaltare som med stöd

av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfon-
der driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
finns i stället för vad som sägs i 3 § 7 särskilda bestämmelser i 7 a och 7 c §§
lagen om värdepappersfonder.

1

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

2

Senaste lydelse 2002:156.

SFS 2004:57

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

2

SFS 2004:57

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.