SFS 2004:57 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2004:57 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
040057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs

1

att 3 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m. skall ha följande lydelse.

3 §

2

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige

finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för bankföretag 1 kap. 4 och 5 §§ bankrörelselagen (1987:617),
2. för värdepappersföretag 1 kap. 3 c § och 2 kap. 7 § lagen (1991:981)

om värdepappersrörelse,

3. för företag som driver finansieringsverksamhet 2 kap. 8�10 §§ lagen

(1992:1610) om finansieringsverksamhet,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares verksamhet i Sverige,

5. för börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer

2 kap. 7 §, 7 kap. 2 § respektive 8 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet,

6. för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

7. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6�11 §§ lagen (2004:46)

om investeringsfonder och

8. för utgivare av elektroniska pengar 2 kap. 8 § samt 5 kap. 6 och 7 §§ la-

gen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
2. För sådana fondföretag som förvaltas av fondförvaltare som med stöd

av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfon-
der driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
finns i stället för vad som sägs i 3 § 7 särskilda bestämmelser i 7 a och 7 c §§
lagen om värdepappersfonder.

1

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

2

Senaste lydelse 2002:156.

SFS 2004:57

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

2

SFS 2004:57

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)