SFS 2020:406 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2020:406 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS2020-406.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m. ska ha följande lydelse.

2 §2 Ett utländskt företag ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige
genom

1. ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial),
2. ett svenskt dotterföretag, eller
3. en agentur med verksamhet i Sverige.
Första stycket gäller inte om näringsverksamheten omfattas av bestäm-

melserna om fri rörlighet för varor och tjänster i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt eller motsvarande bestämmelser i avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

För näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av svenska eller utländska

medborgare som är bosatta utanför EES ska det finnas en i Sverige bosatt
föreståndare med ansvar för den här bedrivna verksamheten.

Bestämmelser om att sådana krav som föreskrivs i första stycket i vissa

fall inte gäller om näringsverksamheten bedrivs av en försäkringsgivare från
USA finns i det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas
förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring
(EUT L 258, 6.10.2017, s. 4�21).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:111, bet. 2019/20:FiU42, rskr. 2019/20:249.

2 Senaste lydelse 2011:722.

SFS

2020:406

Publicerad
den

30 maj 2020

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.