SFS 2002:156 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2002:156 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
020156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 4 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m. skall ha följande lydelse.

3 §

2

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige

finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för bankföretag 1 kap. 4 och 5 §§ bankrörelselagen (1987:617),
2. för värdepappersföretag 1 kap. 3 c § och 2 kap. 7 § lagen (1991:981)

om värdepappersrörelse,

3. för företag som driver finansieringsverksamhet 2 kap. 8�10 §§ lagen

(1992:1610) om finansieringsverksamhet,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares verksamhet i Sverige,

5. för börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer

2 kap. 7 §, 7 kap. 2 § respektive 8 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet,

6. för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

7. för utländska fondföretag 7 a�c §§ lagen (1990:1114) om värdepap-

persfonder,

8. för utgivare av elektroniska pengar 2 kap. 8 § samt 5 kap. 6 och 7 §§

lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.

Denna lag träder i kraft den 27 april 2002.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Per-Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182.

2

Senaste lydelse 1999:397.

SFS 2002:156

Utkom från trycket
den 16 april 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.