SFS 2004:310 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2004:310 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
040310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 och 15 §§ lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. skall ha följande lydelse.

3 §

2

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige

finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4�6 §§ lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. för värdepappersföretag 1 kap. 3 c § och 2 kap. 7 § lagen (1991:981)

om värdepappersrörelse,

3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansieringsrö-

relse,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares verksamhet i Sverige,

5. för börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer

2 kap. 7 §, 7 kap. 2 § respektive 8 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet,

6. för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

7. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6�11 §§ lagen (2004:46)

om investeringsfonder,

8. för utgivare av elektroniska pengar 2 kap. 8 § samt 5 kap. 6 och 7 §§ la-

gen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

9. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om

inlåningsverksamhet.

15 §

3

Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § skall göra anmä-

lan om filialen till Bolagsverket (registreringsmyndigheten), som för ett fili-
alregister för registreringar enligt denna lag. Filialer till utländska bankföre-
tag registreras dock i bankregistret enligt 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse. När det i denna lag hänvisas till filialregistret
skall hänvisningen beträffande filialer till utländska bankföretag i stället
avse bankregistret.

1

Prop. 2002/03:139, prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217 och

218.

2

Senaste lydelse 2004:57.

3

Senaste lydelse 1995:1558.

SFS 2004:310

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:310

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Verkställande direktören skall också till registreringsmyndigheten snarast

anmäla ändringar i de uppgifter som anmälts för registrering. Anmälan skall
även göras, om det utländska företaget är föremål för ackord eller liknande
förfarande.

Näringsverksamheten får påbörjas när anmälan enligt första stycket har

skett.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registrerings-

verket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall över-
lämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.